αντικραίνω


αντικραίνω
κ. -κρένω
1. απαντώ, αποκρίνομαι
2. αντιμιλώ.

Dictionary of Greek. 2013.